Změny v přijímacím řízení

Kde najít důležité informace

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení

1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

2) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“).

3) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“).

4) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).

6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách:

1) MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-nastredni-skoly-a-konzervatore,

2) Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz , příp. na www.nuv.cz , www.infoabsolvent.cz , www.uiv.cz.

3) Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.