DŮLEŽITÉ! INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO ZŠ!

Vážení a milí rodiče předškoláků, dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letošním školním roce nebude zápis realizován prezenční formou, kdy byste přišli s dětmi, ale formou kombinovanou.

Zápis je určen pro děti narozené v termínu 1.9.2013 - 31.8.2014 a děti s odkladem povinné školní docházky.

Postup v zápisu bude na naší škole probíhat následovně:

 1. Od dnešního dne je k dispozici možnost přihlásit se na zápis na stránce:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/brezinka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Elektronické přihlašování můžete provést od 1.4.2020 dp 30.4.2020 včetně 

Díky tomuto elektronickému přihlášení již získáme základní údaje o Vás a Vašich dětech a můžeme připravit všechny podklady pro rozhodnutí. Klíčové jsou také údaje o Vás – e-mail a tel.číslo, přes které budeme řešit další administrativu. Termíny, které jsou evidovány níže a které jsou pro časové rozvržení 8 – 11 hod. jsou pouze pro to, aby byly termíny vypsány a rozvrženy.

23.4.2020, 24.4.2020, 27.4.2020, 28.4.2020

V souladu s metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nutné také provést následující - rodiče, kteří se zaregistrovali elektronicky budou obesláni s dohodnutím dalšího postupu: 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou (pro ty z vás, kteří registrovali dítě elektronicky je toto součástí elektronické registrace, kterou vygenerovanou podepíšete):

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 1. Dodání dokumentů pro zápis (viz výše) – dokumenty vyřešíme v současné době elektronicky, po registraci budete vyzváni k zaslání skenu dokumentů nebo vyfocení na mobil a poslání na mail ředitele školy – chápeme, že jde o citlivé údaje, proto přímo řediteli školy a poté budou dokumenty z elektronické pošty vymazány, pouze vytisknuty jako součást spisu k rozhodnutí o přijetí.

Co je třeba doložit:

 • Sken/foto dokladu průkazu totožnosti zákonného zástupce, který dítě registroval (u cizinců také doklad o povolení trvalého pobytu).
 • Sken/foto rodného listu dítěte.
 • Pokud jste žádali o odklad povinné školní docházky, naskenujte/vyfoťte také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v první fázi podle zákona dítě hlavně k zápisu přihlásit, poté je třeba doložit doporučení odkladu školským poradenským zařízením a potvrzení odborného lékaře nebo klinického logopeda, což bude nyní poněkud obtížnější.
 1. Předání rozhodnutí o přijetí – po dodání všech dokumentů ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, popř. o odkladu povinné školní docházky. Sken rozhodnutí Vám bude zaslán e-mailem na adresu, přes kterou budete s vedením školy komunikovat a zároveň si jej vyzvednete po dohodě se sekretariátem školy.

Přejeme všem v takto vypjaté době hlavně zdraví a těšíme se, až se setkáme osobně!

J.Veřmiřovský, ředitel školy a zaměstnanci ZŠ a MŠ Březinova