Informace pro oznamovatele

 

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., v platném znění, o ochraně oznamovatelů („Zákon“)

 

Dle Zákona jsme povinni umožnit oznamovatelům podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a zajistit další postup dle Zákona.

Statutární město Ostrava, obvod Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, uzavřelo smlouvu o poskytování služeb a souvisejících činností, týkajících se plnění povinností dle Zákona s Advokátní kanceláří Klega, advokátem Jiřím Klegou, jenž je součástí sdružení Jakovidis|Klega|Partners, advokátní kancelář. Advokát pro určené příspěvkové organizace a korporace Statutárního města Ostrava, obvod Městský obvod Ostrava – Jih, uvedené v příloze smlouvy, zajistí plnění povinností příslušné osoby, zejména zpracování oznámení podaných prostřednictvím oznamovacího systému, kdy příslušnou osobou je určen advokát Jiří Klega, sídlem Bohumínská 1553, Rychvald, pobočka U Staré elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, a tento dle Zákona odpovídá za zajištění přijímání oznámení a jejich následné zpracování dle Zákona. Oznamovatelé mohou podávat oznámení prostřednictvím níže uvedeného (oznamovací systém) takto:

  • písemně v listinné podobě na adresu: Mgr. Jiří Klega, advokát, pověřená osoba, U Staré elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, s vyznačením doložky do vlastních rukou
  • písemně v elektronické podobě na emailovou adresu: oznamovatel@zs-brezinova.cz
  • v elektronické podobě do datové schránky příslušné osoby: zkcg9ce
  • osobně (ústně) v sídle pověřené osoby po předchozím sjednání termínu schůzky
  • telefonicky na čísle: 608 133 636 v pracovní dny od 10:30 hod. do 13:30 hod.

Oznámení, aby bylo platné a aby bylo dle Zákona dále zpracováno, musí dle § 2 odst. 2 Zákona obsahovat zejména následující obligatorní náležitosti:

  • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé (výjimky dle § 2 odst. 2 věty druhé)
  • informace o možném protiprávním jednání dle § 2 odst. 1 Zákona
  • označení povinného subjektu

Oznamovatelé mohou rovněž v souladu se Zákonem podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz). S metodickým pokynem Ministerstva spravedlnosti je možno se seznámit na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

Soubory ke stažení

pdf Směrnice o ochraně oznamovatelů 131 kB
docx Formulář pro oznámení protiprávního jednání. (Word) 24 kB
pdf Formulář pro oznámení protiprávního jednání. (pdf) 133 kB