Školní parlament

   

Školní parlament vnímáme jako jednu z klíčových součástí školy. Nominace a volba do školního parlamentu probíhá obdobně, jako u voleb klasických. Na základě počtu hlasů jsou pak zvoleni z každé třídy dva zástupci, kteří reprezentují svou třídu na jednání. Školní parlament se schází minimálně jedenkrát za měsíc a jeho jednání jsou veřejná. 

Smyslem parlamentu je spolupodílet se na chodu školy, spolupracovat při akcích školy a navrhovat změny. Od letošního roku patronát nad parlamentem přejalo vedení školy s cílem rychlejšího komunikačního kanálu na bázi: vedení školy <--> žákovský parlament <--> žáci jednotlivých tříd

Takto jsme schopni efektivněji reagovat na poznatky žáků, posílit vzájemnou spolupráci napříč ročníky i informovanost zástupců. V letošním roce budou taky veřejně přístupny zápisy z jednání parlamentu i to, kterým směrem se žákovský parlament ubírá.

Slib žáků školního parlamentu:

"Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Březinova. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí. Budu se svědomitě spolupodílet na chodu a rozvoji naší školy i šířit její dobré jméno."

Zápisy školního parlamentu pro ŠR 2022/2023 naleznete na sdíleném dokumentu zde https://docs.google.com/document/d/17ZlGbs26wgd01YcFfqL6ZZH5lS1MYPMS4yZl3VW9qhs/edit?usp=sharing

Seznam členů ŠP naleznete na sdíleném dokumentu zde:

https://docs.google.com/document/d/1-_z4DdK4TVyliEkE4of4d0RP_GBzcW4KodsE4_QBXEs/edit?usp=sharing