Informace k organizaci od 12.4.2021

Vážení zákonní zástupci, na základě informací Ministerstva zdravotnictví k testování Vás informuji o organizaci k návratu dětí a žáků do školy a jejich testování.

Od 12.4.2021 je povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně antigenními testy (tyto testy zajišťuje škola), popř. PCR testy 1x týdně (zajišťuje rodič na vlastní náklady)

Návrat dětí a žáků do školy

 • Rotační výuka
 • Lichý týden (12. – 16.4.2021) – 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a děti zaměstnanců stanovených mimořádným opatřením naší školy
 • Sudý týden (19.4. – 23.4.2021) – 2.roč., 4.roč., 5.A, 5.B a děti zaměstnanců stanovených mimořádným opatřením naší školy
 • V dalších týdnech pokračuje střídání skupin sudý-lichý dle rozvržení
 • Výuka u prezenčních žáků probíhá dle standardního rozvrhu
 • Žáci 6. – 9. ročníku – povinná distanční výuka
 • Děti MŠ – zajištěno pouze pro předškoláky a děti zaměstnanců stanovených mimořádným opatřením naší školy, maximální velikost skupiny je 15 dětí, při vyšším počtu se děti dělí do dvou skupin, podrobnosti byly rodičům sděleny paní zástupkyní Hlobilovou
 • Školní družina – ranní družina mimo provoz, odpolední po skončení výuky do 16:30, skupiny jsou tvořené pouze žáky tříd účastnicích se prezenční výuky
 • Stravování ve školní jídelně – nastavení je uvedeno v samostatném příspěvku na webu školy

Ochrana dýchacích cest

 • žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, prosíme, dejte dětem také jednu náhradní chirurgickou roušku do aktovky
 • v MŠ není povinnost u dětí používat roušky

Testování

 • bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním před školou (omezení možnosti karantény celých tříd v případě zjištěné pozitivity některého z dětí)
 • nebude-li žák přítomen v den testování, proběhne testování v den příchodu
 • testy si budou žáci provádět sami popř. ve spolupráci se zákonným zástupcem
 • zaměstnanci školy budou dětem a žákům nápomocni, vlastní odběr vzorku ale provádí děti/žáci, popř. zákonný zástupce
 • pozn.: dle informací je možné využít nejen testy školní, ale také standardizované testy, které jsou povolené Ministerstvem zdravotnictví – viz přiložený soupis – testování musí ale proběhnout pod dohledem zaměstnance školy nikoliv doma

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb.-aktual.xlsx

popř. ZDE

 • škola má testy značky Singclean – nosní testy, kdy se tyčinka zasouvá cca 2,5 cm hluboko do nosní dírky a 5x se s ní projede podél sliznice, tyčinka se vloží do extrakční zkumavky s připraveným reakčním roztokem a poté se obsah z extrakční zkumavky nakape na testovací kazetu. Výsledek je nejdéle do 15 minut.
 • Při pozitivním testu škola vystaví žákovi/dítěti potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času. Žák se zákonným zástupcem opouští areál školy. Zákonný zástupce informuje o pozitivním výsledku poskytovatele zdravotních služeb (praktického dítěte pro děti a dorost).

Testovat se nemusí

 1. Dítě/žák, který prodělal laboratorně potvrzení onemocnění COVID-19, uplynula u něj izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní – čestné prohlášení případně potvrzení o prodělání onemocnění – doloží třídnímu učiteli.
 2. Dítě/žák má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu, tento test není starší než 48 a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb – doloží třídnímu učiteli
 3. Dítě/žák má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky (při přípravku dvoudávkovém) uplynulo nejméně 14 dní – doloží třídnímu učiteli.

Další informace k provozu školy

 • Příchod ke škole:
  • 7:30 – 1.A – zadní vchod ze strany dílny pana školníka (obdobně přichází v sudý týden 2.roč.)
  • 7:30 – 3.A – hlavní vstup (obdobně přichází v sudý týden 4.roč.)
  • 7:50 – 1.B - zadní vchod ze strany dílny pana školníka (obdobně přichází v sudý týden 5.A)
  • 7:50 – 3.B – hlavní vstup (obdobně přichází v sudý týden 5.B)
  • Prosíme o přesné dodržování příchodu žáků k místu vstupu dle třídy.
 • Obědy
  • 11:15 - 1.A (2.roč.)
  • 11:45 - 1.B (4.roč.)
  • 12:15 - 3.A (5.A)
  • 12:45 - 3.B (5.B)
 • Školní družina
  • M.Huvarová - 1.A (2.roč.)
  • T.Kubíková - 1.B (4.roč.)
  • P.Mlýnková - 3.A (5.A)
  • S.Ďorď, A.Zahnášová – 3.B (5.B)
  • Je třeba zachování homogenity skupin, třídy zůstávají ve třídě, vyzvedávání probíhá přes zaměstnance na recepci školy
  • ŠD funguje od konce vyučování do 16:30

Vážení zákonní zástupci, chápu a rozumím tomu, že máte obavy o zdraví svých dětí, avšak věřím, že to společně všichni v klidu zvládneme a že se děti do školky a školy těší.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

Přeji Vám pokud možno klidný víkend a hlavně zdraví!

J.Veřmiřovský, ředitel školy (reditel@zs-brezinova.cz)

Důležité odkazy