Informace k výuce od 14.10. do 23.10.2020

Vážení zákonní zástupci, na základě informací z Vlády České republiky jsme provedli úpravu nastavení výuky pro všechny třídy ZŠ. Níže shrnuji nejdůležitější body.

1) Nařízením vlády se zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole v období od 14.10. do 1.11.2020 (nevztahuje se na MŠ).

2) Komunikační platforma -  formou e-mailové komunikace přes účty domény @zs-brezinova.cz doplňkově přes chatovací služby (WhatsApp, FB, atd.).

3) Distanční výuka 

V souladu s legislativním ukotvením distanční výuky a schváleným školním řádem pouze konstatuji, že distanční výuka je povinná a hodnocená.

Nastavení jednotlivých předmětů pro třídy bude zpřístupněno žákům a zákonným zástupcům ve sdílených dokumentech umístěných na webu školy. Učitel je žákům k dispozici v rámci mailové komunikace a případných konferenčních hovorech dle nastavení ve sdíleném dokumentu (nemusí se jednat o vyučovací hodinu dle rozvrhu, nastavení tohoto typu je z důvodu sourozenců, kteří jsou ve stejné škole).

V případě, že žák z objektivních příčin není schopen realizovat výuku přes elektronické vzdělávání, informuje o této skutečnosti třídního učitele, který informaci předá ostatním vyučujícími dané třídy. Učitelé poté zajistí odpovídající materiály pro výuku, které ponechají na recepci školy, kde si je žák vyzvedne a opětovně přinese zpět k vyhodnocení.

Nastavení distanční výuky 1.stupně:

Vzdělávací platformou pro 1.stupeň je IS Škola online, kde jsou umísťovány úkoly a po jejich zpracování je žáci i do tohoto systému odevzdávají.

Nastavení distanční výuky 2.stupně:

Žáci se přihlašují svými mailovými účty školy k prostředí Google Classroom, ve kterém probíhá výuka. Rozsah nastavení výuky je již na konkrétních vyučujících stejně jako využívání doplňkových možností Google (Google Meet, Jamboard, apod.).

Nastavení výuky pro jednotlivé třídy je přehledně rozepsáno na oba týdny na webu školy v části "Mimořádné opatření - výuka"

4) Stravování žáků - Odběr stravy pro žáky vzdělávající se distanční formou probíhá dle vnitřního řádu ŠJ, který je zveřejněn na webu školy v sekci „Školní jídelna“ --> "dokumenty"

Přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Za zaměstnance školy

J.Veřmiřovský, ředitel