K.K.K. (Kreativita Klima a Kultura)

Oblast podpory:           Oblast školství

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          80 000 Kč

Popis projektu

Projekt lze rozdělit do tří klíčových aktivit:

KA1 - podpora třídnických hodin souvisejících se stmelováním kolektivu a vazbou na sociální vztahy. Pro třídnické hodiny bude nakoupen spotřební materiál a aktivitní karty (např. Moře emocí, Život je život, Světem hodnot apod.), které budou sloužit k podpoře komunikace uvnitř skupiny a vytvoření pocitu sounáležitosti s kolektivem.

KA2 - prevence sociálně patologických jevů - zakoupením "brýlí" simulujících stavy opilosti, účinku deficitu spánku, drog nebo léků, bude žákům prezentován jejich negativní účinek. Součástí budou také besedy se žáky ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence.

KA3 - prezentace národnostních menšin - žákům budou v rámci třídnických hodin i jiných předmětů prezentovány národnostní menšiny, se kterými se běžně setkávají, jejich kultura, zvyklosti a tradice.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava