Nastavení výuky od 12.10. do 30.10.2020

Nastavení výuky od 12.10. do 23.10.2020

V souladu s opatřením MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 vydávám příkaz ředitele školy k nastavení výuky 2.stupně v souladu s výše uvedeným opatřením pro období 12.10.2020 – 30.10.2020.

 

Nastavení výuky ve dnech 12.10.2020 – 23.10.2020

 

Pro děti MŠ a žáky 1.stupně se nastavení výuky nemění a zůstává ve stejném režimu jako doposud.

 

Pro žáky 2.stupně:

 

Vzhledem k nerovnosti počtu tříd v ročnících stanovuji prezenční a distanční výuku následovně:

 

V týdnu od 12.10.2020 – 16.10.2020

 

Prezenčně se vzdělávají dle standardního rozvrhu třídy:

 • 6.ročník
 • 9.A
 • 9.B

 

Distančně se vzdělávají dle standardního rozvrhu třídy:

 • 7.ročník
 • 8.A
 • 8.B

 

 

V týdnu od 19.10.2020 – 23.10.2020

 

Prezenčně se vzdělávají dle standardního rozvrhu třídy:

 • 7.ročník
 • 8.A
 • 8.B

 

Distančně se vzdělávají dle standardního rozvrhu třídy:

 • 6.ročník
 • 9.A
 • 9.B

 

Komunikační platforma

Formou e-mailové komunikace přes účty domény @zs-brezinova.cz doplňkově přes chatovací služby (WhatsApp, FB, atd.).

 

Distanční výuka

V souladu s legislativním ukotvením distanční výuky a schváleným školním řádem pouze konstatuji, že distanční výuka je povinná a hodnocená. Žáci se přihlašují svými mailovými účty školy k prostředí Google Classroom, ve kterém probíhá výuka. Rozsah nastavení výuky je již na konkrétních vyučujících stejně jako využívání doplňkových možností Google (Google Meet, Jamboard, apod.). Nastavení jednotlivých předmětů pro třídy bude zpřístupněno žákům a zákonným zástupcům ve sdíleném dokumentu umístěném na webu školy. Učitel je žákům k dispozici při distanční výuce ve stejnou dobu, jako by byla výuka prezenční.

https://1url.cz/mzCAi

 

V případě, že žák z objektivních příčin není schopen realizovat výuku přes elektronické vzdělávání, informuje o této skutečnosti třídního učitele, který informaci předá ostatním vyučujícími dané třídy. Učitelé poté zajistí odpovídající materiály pro výuku, které ponechají na recepci školy, kde si je žák vyzvedne a opětovně přinese zpět k vyhodnocení.

 

Stravování žáků, kteří se vzdělávají v daný týden distanční výukou

 • Strávník neztrácí nárok na odebírání obědů v době distanční výuky.
 • Výdej obědů pro žáky vyučující se distančním způsobem, bude probíhat ve školní jídelně v době 10.30 – 11.30 do vlastního jídlonosiče.
 • Jídlo bude strávníkovi vydáno na tácek, které si sám na vyhrazeném místě přeloží do jídlonosiče.
 • Jídlonosič musí být ve stavu odpovídajícím hygienickým předpisům.
 • Před vstupem do školní jídelny si každý strávník řádně vydenzifikuje ruce, vchází s rouškou na ústech, zbytečně se v jídelně nezdržuje.
 • Prosím o dodržování rozestupu při vcházení do školní jídelny.

Prosím všechny rodiče, kteří nebudou chtít obědy pro své dítě, v době distanční výuky, ať si oběd odhlásí emailem, telefonicky nebo přes stravu.cz

Odhlašování obědů je do 11.00 hodiny na následující den. Pozdější odhláška oběda nebude brána v potaz.

 

PREZENČNÍ VÝUKA:

 • Výdej obědů v době 11.45 – 13.45 hodin.

 

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve dnech 26. – 27.10.2020

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost všech žáků základních škol na vzdělávání.