Objevujeme přírodu II

Název projektu:            Objevujeme přírodu II

Oblast podpory:           Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023-2024

Poskytovatel finanční podpory:          Moravskoslezský kraj

Přidělená částka:          50 000 Kč

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu čtyř oblastí programu.

Cíle projektu jsou následující:

Hlavním cílem projektu jsou aktivity školy s vazbou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu pro tři cílové skupiny: 1) žáky naší základní školy, 2) pracovníky školy, 3) veřejnost nejen v podobě zákonných zástupců, ale také prarodičů a široké veřejnosti.

Cíl projektu je rozdělen na pět klíčových aktivit:

KA1: posílení zájmu dětí a žáků o přírodu a péči o životní prostředí v rámci výukových předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, praktické činnosti) i mimoškolních aktivit

KA2: realizace badatelsky orientované výuky s vazbou na rostliny umístěné na chodbách školy

 

Ad KA1: Zakoupením a práci s rostlinami, které by byly umístěny a množeny v budově školy dojde k posílení vazby žáků na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Umístění a výsadba bude mít přímou vazbu na přírodovědné předměty (prvouka, přírodověda a přírodopis) i předmět praktické činnosti, kdy v těchto předmětech se žáci zaměří na péči o rostliny, pozorování růstu a vývoje rostlin, ovlivňování podmínkami i rozmnožování rostlin.

Ad KA2: V přírodovědných předmětech a volnočasových aktivitách budou realizovány badatelsky orientované činnosti, kdy dojde ke zkoumání faktorů, které ovlivňují růst rostlin – vliv světla, teploty, pH a vodivost substrátu s využitím měřících sad, které má škola k dispozici. Do aktivit revitalizace zeleně zvažujeme i zapojení veřejnosti v podobě zákonných zástupců i prarodičů při komunitních setkáváních v odpoledních hodinách, čímž dojde nejen k posílení vazby veřejnosti k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji, ale také vazby veřejnosti ke škole.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje