Věda není nuda

 

Název projektu:            Věda není nuda

Oblast podpory:           Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          450 000 Kč

Popis projektu

Projekt je soustředěn na 5 klíčových aktivit, jehož spojujícím prvkem jsou nejen nadaní žáci a žáci se zájmem o přírodovědné předměty a technické obory, ale také podpora zájmu o přírodní vědy, techniku a logiku vůbec. Náš projekt jsme rozdělili na následující aktivity:

KA1 – vyhledávání a identifikace žáků nadaných a zajímajících se o přírodovědné předměty a technické obory – v dané klíčové aktivitě plánujeme ve spolupráci s koordinátory nadání, speciálními pedagogy, psycholožkou školy, třídními učiteli i vyučujícími v konkrétních přírodovědných předmětech vytipovat žáky, kteří se profilují přírodovědným a technickým směrem a těmto žákům nabídnout další aktivity

KA2 – exkurze s přírodovědnou a technickou tematikou bude určena pro žáky z 5.-8.tříd a bude zaměřena na obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a nakládání s nimi. Cílem je podpořit v žácích logické myšlení spolu se spojováním nabytých vědomostí a jejich uplatnění v praxi, tak aby v budoucnu byli schopni s energiemi a zdroji surovin hospodařit v souladu udržitelným rozvojem společnosti. Správně kriticky smýšlet při používání materiálů a využívat jejich recyklace. Cílem je rovněž v žácích podpořit týmovou práci. Během exkurzí budou navštíveny například VIDA Science centrum, Permonium Oslavany u Brna, Rudné doly – Zlaté hory, Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně Kouty nad Desnou, Tepelná elektrárna Dětmarovice atd.

KA3 – cílem Scientia je nabídnout žákům kroužek, který v sobě bude propojovat experimenty a aktivity spojené s badatelsky orientovanou výukou a podporou logiky, nedílnou součástí budou také měření s využitím měřících sad a využívání dotykových zařízení pro tyto účely. V kroužku se žáci naučí nejen základy experimentální práce, ale také následné vyhodnocování dat a zodpovídat si výzkumné otázky a hypotézy. Kroužek plánujeme pro dvě skupiny, tj. pro mladší žáky a starší žáky odděleně z důvodu rozdílnosti rozumových schopností obou skupin.

KA4 – badatelská soutěž „Věda není nuda“ – soutěž bude určena pro žáky naší školy, kdy žáci budou prezentovat svůj výzkumný problém, hypotézy, výsledky, ke kterým došli a budou muset také zodpovědět dotazy poroty, která bude složena z pedagogických pracovníků školy, popř. také přizvaných odborníků a členů komise pro vzdělávání, vědu a výzkum. I zde půjde o rozdělení na 2 věkové kategorie.

KA5 – den přírodních věd – cílem této aktivity je prezentovat žákům poznatky a zajímavosti z různých oblastní a oborů přírodních věd zábavnou formou, aktivitu plánujeme komplexně pro většinu žáků druhého stupně školy, v aktivitě plánujeme zapojení odborníků z praxe, z obou ostravských univerzit, dalších odborných pracovišť i Zoologické zahrady.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava