ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

2024-04-13_103858.jpg

Vážení a milí rodiče dětí předškolního věku,

zápis dětí do mateřských škol ve městě Ostrava probíhá registrací Žádosti o přijetí dítěte do MŠ prostřednictvím Portálu předškolního vzdělávání a následným podáním této žádosti v mateřské škole ve stanoveném termínu.

1. Registrace v Portálu předškolního vzdělávání probíhá od 19. 4. 2024 do 5. 5. 2024.

Portál předškolního vzdělávání - Statutární město Ostrava - Úvod

2. Podání žádosti v MŠ od 6. května 2024 do 7. května 2024

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Vytištěnou Žádost o přijetí a lékařské potvrzení je tedy možné do MŠ doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání v MŠ: 8.00 – 11.30 hod      12.15 – 15.30 hod

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem v MŠ, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží potvrzení praktického dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení praktického dětského lékaře, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Formulář k vytištění najdete na Portálu předškolního vzdělávání.

3. Možnost nahlédnutí  do spisu

13. 5. 2024   7.00 – 8.00 hod na sekretariátu školy (po předchozí domluvě)

4. Zpracování výsledků zápisu

9. 5. 2023 – 13. 5. 2024

V případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, bude ředitel školy při přijímání dětí do MŠ vycházet ze stanovených kritérií (dostupné na webových stránkách školy a Portále pro předškolní vzdělávání).

Předání rozhodnutí o přijetí – po dodání všech dokumentů ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte. Rozhodnutí si vyzvednete po dohodě se zástupkyní ředitele školy pro předškolní vzdělávání osobně v mateřské škole.

Těšíme se na vás!

H. Vlková, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

J. Veřmiřovský, ředitel školy


Soubory ke stažení

MŠ - kriteria - přijímání od 1_9_2024.pdf MŠ - kriteria - přijímání od 1_9_2024.pdf 131 kB

Fotogalerie

2024-04-13_103858.jpg