ZÁPIS DO MŠ 2020

 

Vážení a milí rodiče dětí předškolního věku, dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letošním školním roce nebude zápis realizován prezenční formou, kdy byste přišli s dětmi, ale formou kombinovanou.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května 2020 do 15. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy (na konci textu) nebo si jej případně můžete vyzvednout v MŠ ve dnech:

úterý – čtvrtek od 7.00 do 11. 00 hod

Postup v zápisu bude na naší škole probíhat následovně:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání bude možné pouze ve dnech 11. a  12. května od 8.00 – 11. 00 hod. po předchozí domluvě materska.skola@zs-brezinova.cz

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Co je třeba doložit:

 • Sken/foto dokladu průkazu totožnosti zákonného zástupce, který dítě registroval (u cizinců také doklad o povolení trvalého pobytu).
 • Sken/foto rodného listu dítěte.
 • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, bude ředitel školy při přijímání dětí do MŠ vycházet ze stanovených kritérií (dostupné na webových stránkách školy).

Předání rozhodnutí o přijetí – po dodání všech dokumentů ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte. Sken rozhodnutí Vám bude zaslán e-mailem na adresu, přes kterou budete s vedením školy komunikovat a zároveň si jej vyzvednete po dohodě se zástupkyní ředitele školy pro předškolní vzdělávání.

Přejeme všem v takto vypjaté době hlavně zdraví a těšíme se, až se setkáme osobně!

H. Hlobilová, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

J.Veřmiřovský, ředitel školy

Soubory ke stažení

pdf očkovací kalendář 520 kB
pdf MŠ - čestné prohlášení - očkování (pdf) 311 kB
docx MŠ - čestné prohlášení - očkování (doc) 33 kB
pdf Kriteria pro přijetí do MŠ 259 kB
docx Žádost k přijetí do MŠ 26 kB