ZÁPISY 2020

 

Vážení rodiče,

na této stránce najdete postupně informace k zápisům jak do základní školy, tak i později do mateřské školy.

ZÁPIS DO MŠ

Vážení a milí rodiče dětí předškolního věku, dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letošním školním roce nebude zápis realizován prezenční formou, kdy byste přišli s dětmi, ale formou kombinovanou.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května 2020 do 15. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy nebo si jej případně můžete vyzvednout v MŠ ve dnech:

úterý – čtvrtek od 7.00 do 11. 00 hod

Postup v zápisu bude na naší škole probíhat následovně:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání bude možné pouze ve dnech 11. a  12. května od 8.00 – 11. 00 hod. po předchozí domluvě materska.skola@zs-brezinova.cz

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Co je třeba doložit:

 • Sken/foto dokladu průkazu totožnosti zákonného zástupce, který dítě registroval (u cizinců také doklad o povolení trvalého pobytu).
 • Sken/foto rodného listu dítěte.
 • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, bude ředitel školy při přijímání dětí do MŠ vycházet ze stanovených kritérií (dostupné na webových stránkách školy).

Předání rozhodnutí o přijetí – po dodání všech dokumentů ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte. Sken rozhodnutí Vám bude zaslán e-mailem na adresu, přes kterou budete s vedením školy komunikovat a zároveň si jej vyzvednete po dohodě se zástupkyní ředitele školy pro předškolní vzdělávání.

Přejeme všem v takto vypjaté době hlavně zdraví a těšíme se, až se setkáme osobně!

H. Hlobilová, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

J.Veřmiřovský, ředitel školy


 

ZÁPIS DO ZŠ

Termín zápisu:

1. dubna 2020 od 12:00 do 18:00

2. dubna 2020 od 12:00 do 17:00

Pro koho je zápis určen?

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Co si vzít s sebou na zápis?

 • průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní  příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 
 • případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
 • případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2020)
 • dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2020, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2021,  je podmínkou přijetí  vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Dokumentace k zápisu

Vážení rodiče, na zápisu budete vyplňovat žádost o přijetí a zápisový list. Pokud si jej chcete již nyní vyplnit doma, oba fomuláře naleznete níže:

Zápisový list

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, můžete buď doma nebo na zápisu vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky (pozor - pro odklad budete potřebovat vyjádření dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Co naše škola nabízí?

-  příjemné prostředí v zástavbě nízkých domů
-  bezpečné prostředí pro žáky
-  výbornou dopravní dostupnost (blízko školy je zastávka tramvaje i autobusu) a zároveň polohu mimo hlavní komunikace
-  bezbariérovost
-  výuku angličtiny od 1. ročníku
-  pro žáky 1. ročníku nabízíme klasické metody výuky, tak ji prvky alternativních metod výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného)
-  druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ)
-  elektronickou žákovskou knížku s možností kontroly známek
-  individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement)
-  služby poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistenti pedagoga)
-  uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu Magistrátu města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava!
-  v odpoledních hodinách školní družinu (ranní od 6:00 do 7:40 a odpolední od 11:40 do  16:30) a zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená)
-  spolupráci s Ostravskou univerzitou na bázi praxí studentů, přípravy a realizace lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu, školy v přírodě - každoročně (v Jeseníkách nebo Beskydech), dalších recipročních aktivit
-  usilujeme o získání statutu „Fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity“
-  zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní, krajskou až po celostátní)
-  vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy

Vybavení školy
-  odborné i kmenové učebny s interaktivní technikou 
-  volnočasové zóny
-  školní družina s novým vybavením v samostatné budově
-  školní hřiště s umělým povrchem dostupné nejen pro výuku, ale také v odpoledních hodinách pro veřejnost
-  skleník pro výuku přírodovědných předmětů i mimo ně
-  uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně

Metody
-   předmět speciální pedagogické péče pro žáky s poruchami učení zajištěnou odborníkem na speciální pedagogiku, poskytování podpory individuálně integrovaným žákům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem
-   individuální přístup k dětem – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami učení
-   podpora inovativních metod a forem výuky s využitím nových technologií ve výuce
-   podpora přírodovědných a technických předmětů v rámci projektových dnů

Projekty školy
-   tematicky zaměřené projektové dny a akce pro žáky: Pasování prvňáčků, Den jazyků,  Mikulášská nadílka, Andělský den, Velikonoční jarmark, Den Země, den technických oborů a přírodovědných předmětů… 
-   projektovou výuku a podporu sebehodnocení žáků
-   nabízíme žákům možnost poznávacích zájezdů
-   automat na ovocné šťávy
-   zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol
-   klub „Předškoláček“ zapsané na naší školu v odpoledních hodinách

S kým spolupracujeme?
-  žákovský parlament, který se podílí na akcích školy a na spolupráci mezi vedením školy a žáky
-  spolek rodičů a přátel školy Březinka, z.s.
-  spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic, AHOL, Střední průmyslová škola - Zengrova

Více informací: 
Tel.: 596 784 375, 605 405 955, e-mail: reditel@zs-brezinova.cz 
Více informací na: www.zs-brezinova.cz 
Po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoliv včetně návštěvy ve výuce v 1.ročníku. Velice rádi Vás i Vaše děti po škole provedeme.

 

 

Soubory ke stažení

docx Žádost o přijetí 13 kB
docx Zápisový list 13 kB
docx Žádost o odklad 13 kB
pdf MŠ - čestné prohlášení - očkování (pdf) 311 kB
docx MŠ - čestné prohlášení - očkování (doc) 33 kB
docx MŠ - Postup při zápisu 20 kB