Metodik prevence

 

Mgr. Zdeňka Mikesková

Kde mě najdete?

Budova A, 1. poschodí (vedle sborovny 2. stupně)
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 
Kontakt: zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na preventivní aktivity.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů a s odbornými pracovišti.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Vedení dokumentace školního metodika prevence.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů.

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli vedoucích k eliminaci sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • atd.