Speciální pedagog

 

Mgr. Tereza Bílská

Kde mě najdete?

Učebna č. 15, budova B, 1. poschodí (vedle sborovny 1. stupně)
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 
Kontakt: tereza.bilska@zs-brezinova.cz 

Za jakých okolností se můžete například obrátit na speciálního pedagoga?

Žák má problémy v oblasti:

 • Čtení: čte velmi pomalu, domýšlí si konce slov, vypouští písmena nebo celá slova, neporozumí čtenému, nepamatuje si informace z textu
 • Psaní: obtížně si vybavuje tvary písmen v písemné podobě, píše písmena zrcadlově, vypouští písmena nebo je zaměňuje či přidává, nedodržuje délky samohlásek,  nedodržuje hranice mezi slovy, nedodržuje řádek, neumí použít pravopisná pravidla v písemném projevu, často škrtá a přepisuje, zapomíná psát velká písmena
 • Pozornosti: nesoustředěnost, časté zapomínání, neadekvátní reakce, nadbytečné pohyby 

Činnosti školního speciálního pedagoga se zaměřují především na žáky speciálními vzdělávacími potřebami, tedy žáky s potřebou podpůrných opatření různého stupně a žáky s výukovými obtížemi.  Speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a je jedním z činitelů inkluzivního vzdělávání na škole. 

Činnosti:

 • Depistážní činnosti: vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště:
 1. Spolupráce s výchovným poradcem, sociálním pedagogem v rámci depistáže 
 2. Individuální práce se žáky, pedagogy, rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů SPU
 3. Úzká spolupráce s PPP, SPC při realizaci jejich doporučení
 4. Orientační speciálně pedagogická diagnostika žáků
 5. Diagnostické a intervenční činnosti: vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
 6. Speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, konzultace
 • Metodické a koordinační činnosti: příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy 
 • Zajištění předmětů speciálně pedagogické péče